ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

  • 623

Рава-Руська міська рада повідомляє про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі - Заява) документів державного планування «Стратегія розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2022-2027 р.р.» (далі - ДДП).

Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДДП - Рава-Руська міська рада.

Дата початку процедури громадського обговорення 19 листопада 2021 р.  Термін процедури громадського обговорення – 15 днів від дати початку,  тобто з 19.11.2021 по 03.12.2021.

Процедура громадських обговорень відбувається шляхом надання письмових пропозицій.

Із Заявою можливо ознайомитися на офіційному сайті Рава-Руської міської ради -  https://rava-mr.gov.ua, а також у приміщенні Рава-Руської міської ради, вул. Я. Мудрого, 3, м. Рава-Руська, Львівська область, 80316, відділ економіки та інвестицій (3-й поверх).

Орган, до якого подаються зауваження – Рава-Руська міська рада, вул. Я. Мудрого, 3, м. Рава-Руська, Львівська область, 80316, відділ економіки та інвестицій (3-й поверх),  е-mail: vid.ekonom.ravamrada@gmail.com

Строки подання зауважень і пропозицій – 15 днів з дати оприлюднення, тобто з 19.11.2021 по 03.12.2021.

Розпорядження міського голови №225 від 02.01.2021 року

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2022-2027 р.р.

 

1. Замовник: Рава-Руська міська рада Львівського району Львівської області (відділ економіки та інвестицій Рава-Руської міської ради).

2. Вид та основні цілі документа державного планування (далі – ДДП), його зв'язок з іншими документами державного планування

Проєкт Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2022-2027 р.р. (далі – Стратегія-2027) розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 (із змінами), Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Мінрегіонбуду від 31 березня 2016 року № 79 (із змінами), а також з урахуванням положень Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна».

Стратегія-2027 визначає на довгострокову перспективу концептуальні засади формування політики планування та розвитку Рава-Руської громади в економічній та соціальній сферах, а також політики щодо відповідального управління навколишнім середовищем та раціональним використанням природних ресурсів.

Метою Стратегії-2027 є спільне вирішення проблем і реалізація завдань щодо створення умов для залучення інвестицій, ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, підвищення добробуту та якості життя населення, забезпечення екологічної безпеки та підвищення туристичної привабливості громади.

У Стратегії-2027 визначені стратегічне бачення та стратегічні цілі розвитку Рава-Руської міської територіальної громади.

Стратегічне бачення: Рава-Руська громада – це місце у центрі українсько-польського Розточчя, де живуть здорові, освіченні, щасливі, соціально захищенні та заможні люди, де у сприятливих умовах діє успішний, конкурентоспроможний та соціально відповідальний бізнес, це гостинна, розвинута та комфортна територія на європейському торговельному шляху з сприятливими інвестиційними умовами, відкритою владою та активним громадянським суспільством.

Стратегічні цілі:

  1. Конкурентоспроможна економіка
  2. Комфортне середовище
  3. Якісне життя

3. Якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» (стаття 2) регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоровя населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об'єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та обєктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та обєктів природно-заповідного фонду.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних обєктів планованої діяльності та обєктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності або розглядається питання про прийняття таких рішень.

Проєкт Стратегії-2027 не містить конкретних рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, у тому числі щодо надання документів дозвільного характеру на провадження такої діяльності.

Стратегія-2027 визначає концептуальні стратегічні напрямки і цілі перспективного розвиту Рава-Руської міської територіальної громади і не містить конкретних проєктів здійснення господарської діяльності і не визначає місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів.

Методологія розроблення та реалізації Стратегії-2027 передбачає розроблення Плану заходів з її реалізації, який включатиме низку проєктів, серед яких можуть бути проєкти, що відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації ДДП:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У ході здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) будуть оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії-2027, зокрема необхідно оцінити наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

промислові та побутові відходи, викиди та стоки;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території громади наявний гідрологічний заказник «Потелицький» площею 162 га. Особливої уваги потребує територія Регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя».

Під час здійснення СЕО варто оцінити ймовірні наслідки реалізації Стратегії-2027 на зазначені території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

У рамках проведення СЕО проєкту Стратегії-2027 не передбачається оцінка транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

Базуючись на демографічних тенденціях, аналізі соціально-економічної ситуації в громаді можна припустити наступні сценарії розвитку:

- інерційний: громада рухається по інерції, зовнішні та внутрішні фактори впливу залишаються незмінними, суспільно-економічний стан країни змінюється за інерцією;

- оптимістичний: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни, демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної реалізації Стратегії, ефективного використання внутрішнього потенціалу і підтримку сильних сторін громади зовнішніми можливостями;

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Для проведення СЕО проєкту Стратегії-2027 буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

  • порівняльний аналіз показників громади із середньо обласними показниками та показниками громад-сусідів, що належать до однієї типології;
  • аналіз тенденцій розвитку;
  • SWOT-аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення, участь у засіданнях робочої групи з проведення СЕО проекту Стратегії, яка здійснює координацію роботи з підготовки звіту та проведення СЕО.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП.

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та помякшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обовязкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

У результаті здійснення СЕО проєкту Стратегії-2027 будуть сформовані заходи і рекомендації щодо запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, у тому числі здоров’я населення, які можуть виникнути під час реалізації Стратегії.

Зазначені заходи і рекомендації будуть ґрунтуватися на результатах проведених в рамках СЕО дослідженнях, та визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» і з урахуванням інших чинних нормативно-правових актів щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1. Зміст та основні цілі Стратегії-2027, її зв'язок з іншими документами державного планування.

2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегія-2027 не буде затверджена (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Стратегії-2027, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

5. Зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії-2027.

8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки).

9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії-2027 для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

10. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої вищезазначеними пунктами, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу СЕО проєкту Стратегії розвитку Рава-Руської міської територіальної громади на 2022-2027 роки надсилати відділу економіки та інвестицій Рава-Руської міської ради на адресу: вул. Я. Мудрого, 3, м. Рава-Руська, Львівська область, 80316 або в електронному вигляді на електронну адресу: vid.ekonom.ravamrada@gmail.com

Строк подання зауважень і пропозицій – 15 (п’ятнадцять) днів з дня опублікування Заяви про визначення обсягу СЕО (19.11.2021р.-03.12.2021р.)

Відповідальна особа: Сідельник Василина Дмитрівна (03252) 44-888.