Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області

 • 365

Фото без описуДодаток до Протоколу №1
засідання конкурсної комісії 
на зайняття посади директора
комунального некомерційного підприємства
"Рава-Руська лікарня"
Рава-Руської міської ради
Львівського району Львівської області

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на зайняття посади директора 
комунального некомерційного підприємства 
"Рава-Руська лікарня" Рава-Руської міської ради 
Львівського району Львівської області

Правові підстави проведення конкурсу:

Відповідно до п. 20 ч. 4. ст. 42, ч. 8. ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 9. ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на виконання рішення сесії Рава-Руської міської ради № 127 від 02 листопада 2023 року «Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня»  Рава-Руської  міської ради Львівського району Львівської області», розпоряджень міського голови № 158 від 27 вересня 2023 року «Про створення конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської  міської ради Львівського району Львівської області» та № 189 від 16 листопада 2023 року «Про проведення повторного конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської  міської ради Львівського району Львівської області конкурсною комісією, створеною відповідно до розпорядження міського голови № 158 від 27 вересня 2023 року», з метою забезпечення рівного доступу, політичної неупередженості, законності, довіри суспільства, недискримінації, прозорості, доброчесності, ефективного і справедливого процесу відбору кандидата на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області оголошується конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради.

Повне найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Рава - Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області.

Скорочене найменування закладу: КНП «Рава-Руська лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 80316, Львівська обл., Львівський р-он, м. Рава-Руська, вул. Грушевського, 120.

Основні напрями діяльності закладу:

86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Мета діяльності закладу: надання первинної, а також спеціалізованої/вторинної медичної допомоги, здійснення управління медичним обслуговуванням населення, та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

 • створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства
 • медична практика з надання первинної та спеціалізованої/вторинної медичної допомоги населенню; 
 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
 • надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг спеціалізованої/вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
 • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
 • взаємодія з суб’єктами надання спеціалізованої/вторинної та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
 • участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством. участь у визначенні проблемних питань надання первинної та спеціалізованої/вторинної медичної допомоги на території своєї діяльності та шляхів їх вирішення;
 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної та спеціалізованої/вторинної медичної допомоги у межах території своєї діяльності.
 • медична практика;
 • визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;
 • придбання, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;
 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;
 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;
 • координація діяльності лікарів із надання первинної та спеціалізованої/вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;
 • надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України; надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;
 • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

Статут закладу (https://rava-mr.gov.ua/docs/1523982/);

 

Структура закладу (файл) та структурна схема закладу (файл);

 

Рішення сесії Рава-Руської міської ради № 21 від 26 жовтня 2023 року «Про погодження структури та штатного розпису комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області» - ця структура та штатна чисельність Комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області буде введена в дію до 01.02.2024 року (з рішенням можна ознайомитись за посиланням - https://rava-mr.gov.ua/docs/1518195/)

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

 • https://rava-mr.gov.ua/docs/1248169/ - фінансовий план;
 • https://rava-mr.gov.ua/docs/1524010/ - Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Рава-Руська лікарня» Рава-Руської міської ради Львівського району Львівської області на 2023 рік.

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:

Документи для участі у конкурсі приймаються з 20 листопада до 04 грудня 2023 року за адресою: 80316, Львівська область, Львівський район, м. Рава-Руська, вулиця Є. Коновальця, 8, ІІІ поверх (загальний відділ Рава-Руської міської ради).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. 0972379872 – секретар конкурсної комісії – Лупанова Юлія Ярославівна, e-mail: ravagromada@gmail.com.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1. копію паспорта громадянина України;
  2. письмову заяву про участь у конкурсі (файл 1) із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;
  3. резюме у довільній формі;
  4. автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
  5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
  6. згоду на обробку персональних даних (файл 2)  згідно з додатком 2 Порядку;
  7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі, а також у вигляді презентаціїї до 15-ти хвилин на USB-флеш-накопичувачі (формат – Power Point) ПОДАЄТЬСЯ В ОКРЕМОМУ КОНВЕРТІ;
  8. довідку МВС про відсутність судимості;
  9. медичні довідки про стан здоров’я та щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
  10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень (файл 3), підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;
  11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів (файл 4) згідно з додатком 4 Порядку;
  12. підтвердження (звіт-лист) подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування https://portal.nazk.gov.ua/login (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
  13. документ, що підтверджує рівень володіння державною мовою: документ про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» під час подачі документів або протягом трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, якщо такі документи не були подані раніше.
  14. довідка фізичної особи з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

 

 Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки".

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління" (крім керівників закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління".

Стаж роботи на керівних посадах - не менше 3 роки.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція повинна містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу (включно з паліативним відділенням) протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залцчення інвестицій, благодійної, гуманітарної та іншої допомоги для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомо_Hlk146794278сті)_Hlk146794278 щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Обсяг - не більш 15 сторінок друкованого тексту в електронній та паперовій а також у вигляді презентаціїї до 15-ти хвилин на USB-флеш-накопичувачі (формат – Power Point). Шрифт Times New Roman, розмір 14,  інтервал – одинарний. ПОДАЄТЬСЯ В ОКРЕМОМУ КОНВЕРТІ

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу і фактично відпрацьованого часу;

премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.

Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.

Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Преміювання не здійснюється в інших випадках передбачених чинним законодавством України.

У разі неналежного виконання умов контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.

Посадовий оклад директора КНП «Рава-Руська лікарня» визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розмір оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», та наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.10.2005 № 1209/11489 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

 

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» .

Контракт укладається на термін – 5 років.

 

Дата і місце проведення конкурсу: 12 грудня 2023 року о 10 год 00 хв за адресою: 80316, Львівська область, Львівський район, м. Рава-Руська,  вулиця Є. Коновальця, 8, ІІІ поверх (приміщення актового залу офісу Рава-Руської міської ради).

Додатки: